Transcripton of the Press Conference: Sanjdorj, head lama of the New Center of Mongolian Buddhists


9th Bogd and Sanjdorj, head lama of New Center of Mongolian Buddhists

Transcription of the Press Conference by Sanjdorj, head Lama of the New Center of Mongolian Buddhists and Mongoliin Ikh Huree Temple
Location:Press Institute, Ulaanbaatar
Date:Oct 27, 2009
Transcription done by MonInfo News Service


It has been two days since 9th Bogd has arrived in Mongolia. Objective of the Bogd’s visit is discussion about management and organization of Mongolian Buddhist temples and monasteries and internal issues such as review of rules to be followed by the monasteries and preaching and direct development and future of Mongolian Buddhism to holy Dharmic path.
The 9 th Bogd is very tired and weak now. Therefore, we want to take good care of our teacher [Bogd] and then solve our internal issues in duscussion with the Bogd. By the way, we have one famous Korean lama and medical doctor here in our center. We are planning to use the Korean doctor for caring and treating the Bogd. The doctor is very good and experienced doctor which treated many people. Last time, he treated popular singer Khorolsuren within one day through acunpuncture.

2nd, Gandantegchenlen monastery issued program of visit of the 9th Bogd.Accordng to this program, the 9th Bogd is supposed to visit different temples and monaseries every day and preach and chant scripture. In another word, it will be very tough program to follow for one month. Teacher will be very tired since he can not walk by himself. There is much internal conflicts to why Gandantegchenlen monastery prepared such program for Bogd. Now let me talk about it.9th Bogd is supreme head of the Mongolian Buddhism.Therefore, arrival of the Bogd provides opportunity to solve issues such as selection of head of Gandantegchenlen monastery, which is main temple of Mongolian Buddhism. However, Gandantegchenlen is reluctant to conduct activities directed to rural area and engage in other areas etc. In another word, Abbot Choijamts wants to retain his position.
9th Bogd was put in a dormitory of religious high school without light and candle / that day happened to be day of power restriction in Ulaanbaatar/. This show disrespect of the Bogd. When met Bogd in the airport, put him in chair of disabled person and led through people in the lobby of the airport. In my opinion, Bogd should have been put in stretcher carried by 4-8 people on their shoulders. This would have been very respectful for the Bogd. State has own ceremony. Similarly, the religion also needs ceremony service. At least, we have to think about reputation and name of our religion. Gandantegchenlen monastery maybe planning to have legislators of the State Great Khural and famous wrestlers and wealthy people visit the 9th Bogd and collect offerings and donations by them by organizing various meetings and visitations.

Here, I would like to tell to rural believers ‘ don’t come to Ulaanbaatar to visit the 9th Bogd and cause yourself financial costs’ as Bogd is unable to receive believers due to poor health. Goal of his visit this time is not like that. This time, he came here to solve internal conflicts within Mongolian Buddhism.

We at New Center of Mongolian Buddhists telling this as we are the only organization to defend interests of Buddhist believers in Mongolia.
There are many Buddhist abbots in Mongolia.However, these abbots can not solve issue who will lead the Mongolian Buddhists. Therefore, we have invited the Bogd to solve this issue.
Choijamts, abbot of the Gandantegchenlen monastery was in this position for 18 years.He does not want to go. It is unclear whether he will stay for another 18 years. Here, I’m not attempting to become next Abbot. There are many young monks who are very capable for this position.
Let’s respect our Bogd.
Here, I would like to say old and new centers of Mongolian Buddhists are not in conflict with each other

Mongolian language version of the Transcript (in cyrillic)
2009 оны 10,27-ний 13,00-13,20

Монголын Бурхан Шашинтны Шинэ тîв áîëîí Монголын Их хүрээ Хийдийн тэргүүн : З,Санждорж /тэргүүн хамба лам/:

- Манай оронд 9-р Богд Жавзандамба ирээд 2 хонож байна. Ерөнхийдөө ирсэн зорилго гэвэл Бурхан Шашны байгууллагуудын удирдлага зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэх, монголын сум хийдуудийн дагаж мөрдөж дүрэм журмыг нягтлах, айлдвар сургаалаа хайрлах, монголын бурхан шашны ирээдүй, чиглэл, хөгжлийг ариун зам мор руу нь чиглүүлэх зэрэг шашны дотоод асуудлаар ирж байгаа юм
Богд гэгээний хөл өлмий нь чилээрхуу байгаа, тийм ч учраас бид багшийгаа ядраах бус харин асарч сайхан амраагаад хол дээр нь босгоод, дотоод хэргээ шийдүүлэх ийм сайхан айлчлал болж байгаа гэж узэж байна.Үүнтэй холбоотойгоор хэлэхэд, манай Бурхан шашны төв дээр Солонгосын нэг лам, алдартай эмч õóí байäàã. Тэр хунээр Богдын хөлийг эмчлүүлж хөл дээр босгох бодолтой байгаа. Энэ хүн олон хүнийг эмчилж эдгээсэн туршлагатай, хамгийн суулийн жишээ гэхэд олны танил дуучин Хоролсурэнг ганцхан хоногийн өмнө 1 удаа зүү тавиад л хөл дээр нь босгосон.

2-рт Гандан тэгчилэн хийдээс "9-р Богд Жавзандамбын айлчлалын товч хотолбор" гэсэн зуйл гаргасан байгаа. Энý õºòºëáºðò Бîãä ãýãýýíèéã одор болгон 1 сум хийд дээр очиж ном уншина гэñýí байгаа, оороор хэлбэл 1 сарын турш Богд гэгээнийг ийм, хунд байдалд оруулна гэсэн нь байж болохгуй зуйл, тэрээр хол муутай, оороо явж чадахгóй байгаа хун. Òýãýõýýð çîðèóä èéì õºòºëáºð áýëäñýí ó÷ðûí öààíà маш олон дотоод çºð÷ëèéí асуудал байгаа нуугдаж байгаа. Оноодрийн энэ хэвлэлийн бага хурлаар энэ тухайгаа ний нуугуй яръя гэж бодож байна. 9-р Богд Жавзандамба бол Монголын Бурхан шашны îðîéí äýýä тэргуун . Òийм ÷ учраас Áîãä ãýãýýí èðñíýýð Монголын тов Гандан тэгчилэн хийдийн тэргуунийг чолоолох,сонгоõ,удирдлагыí асуудлыг шийдэж 1 мор болгох ийм боломж гарч байгаа þì. Õарин гандан хийд ходоо орон нутаг руу õàíäñàí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ,оор зуйлд анхаарлаа хандуулах зэргээр хулээж авах дургуй байгаа юм, Оороор хэлбэл õàìáà ëàì ×îéæàìö оорийн албан тушаалыг авч улдэх сонирхол öóõàëçàæ áàéãàà þì. 9-р Богдыг анх залж ирсэн одор нь ò¿¿íèéã тас харанхуй, лаа ч байхгуй, зул ч байхгуй, ийм гэрэл ч байхгуй шашны дунд сургуулийн оюутны байранд îðóóëñàí áàéãàà /тэр одор нь тогны хязгаарлалт хийж òààðñàí àæ/ Энэ бол маш хундэтгэлгуй хандаж байãààãèéí èëðýë. Анх тосож авахдаа ë тахир дутуугийн тэргэнцэр дээр суулгаад хумуусийн дундуур коридороор турээд явсан. Миний бодлоор бол ёс жаягийнхаа дагуу дамнуурган дээр суулгаад 4-8 хун морлож оргоод, хогжим тавих мэтээр хундэтгэлтэй хандах залах ёстой áàéñàí. Аливаа торд торийн ёслолын алба гэж байдаг, туунтэй адил шашинд ч бас ёслол хундэтгэлийн алба байх ёстой. Èéìýýñ ингэж шашны ёс жаягаа уландаа гишгэхгуй байгаа ч ээ, ÿäàæ øашны нэр хундээ бодох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Мон Гандан тэгчилэн õèéäèéí ç¿ãýýñ УИХийн гишууд, манай аварга бохчууд, монготэй хоронготэй компаний эзэд гэх мэт хумуусийг Бîãäîä бараалхуулж ìîðãóóëæ улмаар хандив цуглуулах, ÿíç áóðèéí хандивын уулзалт çîõèîí áàéãóóëàõ, авилгал авах ãýõ ìýòèéí далд санааг агуулж болох талтай.

¯¿íòýé õîëáîîòîéãîîð íэг зуйлийг анхааруулж хэлэхэд сусэгтэí олон тумэн ходоо орон нутгаас 9-р Бîãä ãýãýýíäээ áàðààëõàõ ãýæ наашаа öààøàà зардал чирэгдэл болж ирэх огт шаардлагагуй, учир нь Богд гэгээн эргэл моргол хийх олон тумнийг хулээж авах биеийн ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëомжгуй, оороор хэлбэл òèéì çîðèëãîîð ч èðýýã¿é, õàðèí бидний хувьд øàøíû дотоод асуудлаа шийдуулэх зорилготой

Монголын Бурхан шашинтны шинэ тов нь Сусэгтэн олны эрх ашгийг хамгаалагч монгол дахь цорын ганц ийм байгууллага гэдгийнхээ õóâüä,бас сусэгтэн олныг чирэгдуулахгуйн тулд уунийг анхааруулмаар байнаа.
Одоо монголд их олон хамба лам байна. Энэ олон хамба хэн нь хэнийгээ чолооолох вэ гэдэг зуйл их хэцуу асуудал болоод байна. Тиймээс л 9-р Богд гэгээнийг залж асуудлаа шийдуулэхийг зорьсон. Гандан Тэгчилэнгийн хамбын албыг Чойжамц 18 жил хийлээ,албан тушаалаасаа салах дургуй байгаа юм уу, дахиад 18 жил сунах гээд байгаа юмуу гэх мэт олон зуйл тодорхойгуй байна. Би оороо хамба болох гээд байгаа юм биш, оөр залуу хүмүүс зөндөө байна.
Ингээд эцэст нь хэлэхэд Богд багшийгаа дээдэлье ээ, хайрлая аа, хундэтгэлтэй хандацгаая аа.
Туунээс биш 2 төв хоорондоо тэрсэлдээд байгаа юм биш.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Facebook page

Powered by Blogger.

Categories

Advertising in Mongolia An Culture Editorial of the Mongolianviews education Environmental protection Famous Mongolians Foreigners in Mongolia Inner Mongolia Ivanhoe Mines Mongolia agriculture Mongolia analysis Mongolia and Australia Mongolia and Belorussia Mongolia and Cambodia Mongolia and Canada Mongolia and central Asia Mongolia and China Mongolia and Cuba Mongolia and EU Mongolia and Germany Mongolia and Hongkong Mongolia and Hungary Mongolia and India Mongolia and Inner Mongolia Mongolia and Iran Mongolia and Israel Mongolia and Italy Mongolia and Japan Mongolia and Kazakhstan Mongolia and Korea Mongolia and Kuwait Mongolia and Kyrgyzstan Mongolia and Malaysia Mongolia and Nato Mongolia and North Korean Mongolia and Poland Mongolia and Russia Mongolia and Singapore Mongolia and South Korea Mongolia and Taiwan Mongolia and the world Mongolia and Tibet Mongolia and Turkey Mongolia and UK Mongolia and Ukraine Mongolia and UN Mongolia and US Mongolia and USA Mongolia and Vietnam Mongolia Banking Mongolia civic society Mongolia crime Mongolia diplomacy Mongolia Economy Mongolia Education Mongolia Energy Mongolia Finance Mongolia Health Mongolia History Mongolia holiday Mongolia in international media Mongolia Industries Mongolia Joke Mongolia law Mongolia LGBT Mongolia medical Mongolia military Mongolia Mining Mongolia Mining Developments Mongolia Mortgage Mongolia natural disaster Mongolia Petroleum Mongolia public announcements Mongolia railways Mongolia Religion Mongolia society Mongolia Sports Mongolia Stamp Mongolia telecommunication Mongolia tourism Mongolia Urbanization Mongolia Wild Life Mongolian Agriculture Mongolian Archeology Mongolian Food Mongolian Gay Mongolian Government news Mongolian History Mongolian Military Mongolian Mining Development Mongolian Movie Mongolian News Mongolian Parliament Mongolian Political news Mongolian Press Mongolian Songs Mongolian Women Mongolian Youth Mongolians abroad Moninfo Opinion Oyu Tolgoi Investment Agreement Photo news Press Release Rio Tinto Tavan Tolgoi coal mine Ulaanbaatar development Weird expatriates in Mongolia

Blog Archive

Followers